Pedagogiken

I Ur och Skur
Natur, miljö och hälsa varje dag! Med över 30 års erfarenhet i ryggen utgår våra pedagoger från barnens behov, aktivitet, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller inne.

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig. Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där.

Lär sig om miljön
Praktiskt miljöarbete är något naturligt på I Ur och Skur, som att källsortera, kompostera, odla, återanvända och använda miljögodkända produkter. Pedagogen utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen. 

Läs mer: Friluftsfrämjandet.se