Kontakta oss

Avdelningar:

Mulle 076-055 74 87

Knytt 076-005 71 91

Knopp 076-005 74 65

Jobba hos oss:

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Ställ ditt/dina barn i kö till Mulleborg:

Vi ingår i Lidingö stads kösystem på Skolwebben.

Köfrågor:

Köansvarig Idun Sundberg
E-post: koansvarig@mulleborg.se

Övriga frågor:
Rektor Kajsa Källström
Telefon: 08-767 64 40
E-post: kajsa@mulleborg.se

Telefon:
08-767 64 40

Postadress:
Raketstigen 13
181 57 LIDINGÖ

Öppettider:

Vi har för närvarande öppet 7-17.

Verksamheten följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden klockan 06.30-18.30.

Klagomålshantering

I vår verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbeta förebyggande. Tydliga rutiner ger barn, föräldrar och personal information om hur deras synpunkter och klagomål hanteras. Enligt skollagens 4:e kapitel, §8 ska huvudman för förskola ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

För att kunna vidareutveckla verksamheten på I Ur och Skur Mulleborg är det viktigt att fånga upp klagomål och se till att de kommer till rektorns kännedom för utredning och beslutande åtgärder.

Klagomålshanteringen bör ses som ett led i arbetet att utveckla och förbättra förskolans arbete.

Rutiner för klagomålshantering

Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt identifiera nya och icke tillgodosedda behov hos familjerna.

All personal är skyldig att ta emot synpunkter och klagomål och bidra till att dessa handläggs.

En synpunkt är ett uttalande från person utanför organisationen gällande förväntningar som inte har uppfyllts(negativt) alternativt har överträffats(positivt). Ett klagomål är alltid en synpunkt av negativ karaktär. Endast negativa synpunkter/klagomål behöver handläggas medan positiva synpunkter bör tas tillvara som goda exempel. Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser eller situationer.

Synpunkter eller klagomål som framförs till personalen ska alltid vidarebefordras till rektor. Rektorn ansvarar för att en utredning görs.

Eventuella åtgärder ska vidtas i samarbete med klagande och berörd personal. Uppföljning ska ske inom en tidsatt period. rektorn är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras. För anmälan, utredning och dokumentation används denna blankett, den arkiveras av rektorn.

Vid klagomål av så allvarlig karaktär att ärendet önskas tas vidare efter rektorn, kan Lidingö Stad kontaktas på 08-731 30 00.

Kontakta alltid i första hand personal på avdelningen och i andra hand rektor innan ärendet tas vidare.