FÖRÄLDRAKOOPERATIV

 
 
 
 
 
 

Föräldrakooperativ

Den ideella barnstugeföreningen I Ur och Skur Mulleborg är en föräldradriven förskola med Friluftsfrämjandets barnverksamhet som bas och med Lidingö lokalavdelning av Friluftsfrämjandet som moderförening.

Syftet är att ge barnen naturupplevelser i grupp samt att tillfredställa barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap. Föreningens hemort är Lidingö. Föreningen utgör en ekonomiskt och administrativt fristående enhet i Lidingö lokalavdelning av Friluftsfrämjandet. Medlemmarna i föreningen är de vårdnadshavare, som har ett eller flera barn inskrivna i förskolan. Föräldrar och barn bör vara medlemmar i Lidingö lokalavdelning av Friluftsfrämjandet. Medlemmar är också fast anställd personal. Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Ordinarie årsmöte hålls en gång varje år i maj eller tidigt i juni och är föreningens högsta beslutande organ. Delårsmöte hålls i november, då aktuella frågor diskuteras.

Styrelsen sammanträder 1 gång/månad och består av:

 • ordförande
 • vice ordförande · kassör · sekreterare · en extra ledamot · rektor · tre styrelsesuppleanter varav en personalÖvriga föräldrar ingår i någon av följande arbetsgrupper:
  · ekonomigrupp bestående av kassör, löneansvarig, löpande bokföring/avgifter, revisor, kommunkontakt
  · barnkö
  · vikarie- och lovschema
  · presentkassa
  · tvätt
  · fonder
  · festkommitté
  · hus-utvändigt  och invändigt
  · webb och marknadsföring
  · personalkontakt

  Alla föräldrarna turas också om att rycka in som vikarie, när någon i personalen är borta. All veckostädning sköts av föräldrarna. Strävan skall vara, att uppgifterna fördelas på så många som möjligt, och att alla därmed känner sig engagerade.

  Det gemensamma ansvaret och intresset för natur och friluftsliv blir som ett kitt, som håller samman personal och föräldrar. Inte minst märks det på barnen, som uppskattar den starka kontakten mellan förskola, pedagoger och vårdnadshavare.